NebulaeWiki NebulaeSurvival

NebulaeSurvival

来自NebulaeWiki

概览

NebulaeSurvival 成立于20xx年x月xx日,是NebulaeCraft附属的原版插件生存服务器。

服主

ID:Srcphy(中文名作:冰魂)

提供本周目游戏服务器,Wiki,图床,UUID查询,服务器状态查询服务。

加入

  • 正群:553233889

状态

?sid=2.jpg

历史

20xx

一周目时期

2022

二周目时期